امام حسین ع

په دی فایل کښې ُپه قرآن (آیت مودت) کښې د امام حسین علیه السلام عظمت په باره کښې بیان شوې دي
په دی فایل کښې ُپه قرآن (آیت تطهیر) کښې د امام حسین علیه السلام عظمت په باره کښې بیان شوې دي
د اربعین ورځې زیارت ترجمه او کلی نکات (څلورمه حصه)
په دې فایل کښې د اربعین ورځې زیارتی ترجمه او د هغې کلی نکات بیان شوی دی
د اربعین ورځې زیارت ترجمه او کلی نکات (دریمه حصه)
په دې فایل کښې د اربعین ورځې زیارتی ترجمه او د هغې کلی نکات بیان شوی دی
د اربعین ورځې زیارت ترجمه او کلی نکات (دویمه حصه)
په دې فایل کښې د اربعین ورځې زیارتی ترجمه او د هغې کلی نکات بیان شوی دی
د اربعین ورځې زیارت ترجمه او کلی نکات (وړومبې حصه)
په دې فایل کښې د اربعین ورځې زیارتی ترجمه او د هغې کلی نکات بیان شوی دی
د اربعین ورځې اسرار (دریمه حصه)
په دې فایل کښې د اربعین ورځې اسرار بیان شوی دی
د اربعین ورځې اسرار
په دې فایل کښې د اربعین ورځې اسرار بیان شوی دی
د اربعین ورځې اسرار (وړومبې حصه)
په دې فایل کښې د اربعین ورځې اسرار بیان شوی دی
زیارت اربعین او امام حسن عسکری علیه السلام
په دی فایل کښې د زیارت اربعین د فضیلت په اړه خبرې شوې دی
اربعین د ولایت فقیه امام خامنه ای له نظره
اربعین د ولایت فقیه امام خامنه ای له نظره
د زیارت اربعین ارزښت (اهمیت)
په دی فایل کښې د زیارت اربعین ارزښت بیان بیان شوې دي
په امام حسین علیه سلام د پیغمبرانو ژړل
په امام حسین علیه سلام د پیغمبرانو ژړل
امام حسین علیه سلام د معاویه مرګ نا وړاندې په مکې کښې خطبه
په دی فایل کښې د امام حسین علیه سلام هغی خطبې بیان شوې دې چې هغوی د معاویه مرګ نا وړاندې په مکې مکرمې کښې ورکړی 
د امام حسین علیه السلام پنځه نصیحتونه
د امام حسین علیه السلام پنځه نصیحتونه
د امام حسین علیه السلام سیرت (څلورمه حصه)
په دی فایل کښې د حسین علیه السلام سیرت په باره کښې بیان شوې دي
د امام حسین علیه السلام او د هغه پاڅون ( حدیث )
په دی فایل کې د امام حسین علیه السلام ژوند او د هغوي مبارکو عظمت د حدیث په رڼا کې بیان شوي.
د امام حسین علیه السلام او د هغه پاڅون ( حدیث ۲)
امام حسین علیه السلام او د هغه پاڅون
په دی فایل کښې د قرآن کریم مودت آیت له نظره د امام حسین علیه السلام  عظمت بیان شوې دي.
امام حسین ع او بعثت (دویمه حصه)
په دی فایل کښې امام حسین ع قیام په باره کښې بیان شوې دي

پاڼې