امام حسین ع

په دی فایل کښې د لسم په ورځۍ عزاداری په باره کښۍ وینا شوی دا چي داغه عزاداری تاریخ کا اوګورو نو پته به اولګی چي د لسم ورځې ماتم د نن او د صبا خبره نه دا بلکه د ډیره مخکښۍ داغه عزاداری شروع شوی دا او اوس کۍ هم د لسم ورځي عزاداری کیګی
امام حسین علیه السلام ولې د معاویه په خلاف قیام وونکړو او د یزید په وخت کښې قیام وکړو د دې اسباب او علل.
امام حسین علیه السلام ولې د معاویه په خلاف قیام وونکړو او د یزید په وخت کښې قیام وکړو د دې اسباب او علل.
د امام حسین علیه السلام د پاڅون هدف او مقصد څه وو.
آیا د امام حسین علیه السلام پاڅون صحیح وو؟ آیا د امام حسین علیه السلام قیام نبوی سنت سره مخالفت دې؟
په دی فایل کښې ُپه قرآن (آیت مودت) کښې د امام حسین علیه السلام عظمت په باره کښې بیان شوې دي
په دی فایل کښې ُپه قرآن (آیت تطهیر) کښې د امام حسین علیه السلام عظمت په باره کښې بیان شوې دي
د اربعین ورځې زیارت ترجمه او کلی نکات (څلورمه حصه)
په دې فایل کښې د اربعین ورځې زیارتی ترجمه او د هغې کلی نکات بیان شوی دی
د اربعین ورځې زیارت ترجمه او کلی نکات (دریمه حصه)
په دې فایل کښې د اربعین ورځې زیارتی ترجمه او د هغې کلی نکات بیان شوی دی
د اربعین ورځې زیارت ترجمه او کلی نکات (دویمه حصه)
په دې فایل کښې د اربعین ورځې زیارتی ترجمه او د هغې کلی نکات بیان شوی دی
د اربعین ورځې زیارت ترجمه او کلی نکات (وړومبې حصه)
په دې فایل کښې د اربعین ورځې زیارتی ترجمه او د هغې کلی نکات بیان شوی دی
د اربعین ورځې اسرار (دریمه حصه)
په دې فایل کښې د اربعین ورځې اسرار بیان شوی دی
د اربعین ورځې اسرار
په دې فایل کښې د اربعین ورځې اسرار بیان شوی دی
د اربعین ورځې اسرار (وړومبې حصه)
په دې فایل کښې د اربعین ورځې اسرار بیان شوی دی
زیارت اربعین او امام حسن عسکری علیه السلام
په دی فایل کښې د زیارت اربعین د فضیلت په اړه خبرې شوې دی
اربعین د ولایت فقیه امام خامنه ای له نظره
اربعین د ولایت فقیه امام خامنه ای له نظره
د زیارت اربعین ارزښت (اهمیت)
په دی فایل کښې د زیارت اربعین ارزښت بیان بیان شوې دي
په امام حسین علیه سلام د پیغمبرانو ژړل
په امام حسین علیه سلام د پیغمبرانو ژړل
امام حسین علیه سلام د معاویه مرګ نا وړاندې په مکې کښې خطبه
په دی فایل کښې د امام حسین علیه سلام هغی خطبې بیان شوې دې چې هغوی د معاویه مرګ نا وړاندې په مکې مکرمې کښې ورکړی 
د امام حسین علیه السلام پنځه نصیحتونه
د امام حسین علیه السلام پنځه نصیحتونه

پاڼې