پیامبر اسلام

د پیغمبر اکرم ص  شهادت  او دفن
پ دی فایل کښې د پیغمبر اکرم ص شهادت او د رحلت په باره کښې بیان شوې دې او هغه کسانو په باره کښې ذکر شوی دې چې د پاک رسول ص د قبر په واخت موجود وو
دی فایل کښې حدیث قرطاس په باره کښې بیان شوې دې
په دی فایل کښې پیغمبر اکرم ص له مرګه وروسته ورځو په باره کښې بیان شوې دی
په دی فایل کښې نبوت د شیعیانو له نظره بیان شوي دي
په دی فایل کښې نبوت د ابن تیمیه او د محمدبن عبدالوهاب له بیان شوي دي
په دی فایل کښې نبوت عامه او نبوت خاصه په باره کښې بیان شوي دي
په دی فایل کښې نبوت خاصه په باره کښې بیان شوي دي
په دی فایل کښې نبوت عامه او نبوت خاصه په باره کښې بیان شوي دي
د آیه مباهله وضاحت
په دی فایل کښې د آیه مباهله وضاحت بیان شوې دې
د هجرت شپه  { لیلة المبیت}
په دی فایل کښې هجرت شپي په باره کښې بیان شوي دي
د بعثت اهداف
په دی فایل کښې د بعثت اهدافو په باره کښې بیان شوي دي