عشره مبشره(لومړۍ برخه)

په دی فایل کښې د لسو بهشتی کسانو ذکر شوې دې چې عشره مبشره باندې مشهور دی