د طالبانو د مرستې په ارتباط د جماعت الاحرار د نیول شوی ویندوی اعترافات

د طالبانو د مرستې په ارتباط د جماعت الاحرار د نیول شوی ویندوی اعترافات

 د طالبانو د مرستې په ارتباط د جماعت الاحرار د نیول شوی ویندوی اعترافات

نښلكچه
دوتنه ahsanullah ahsan13.27 MB