د عید مبعث د شپې دعا (څلورمه حصه)

په دی فایل کښې د عید مبعث د شپې دعا بیان شوې دی

په دی فایل کښې د عید مبعث د شپې دعا بیان شوې دی

نښلكچه
دوتنه 2xigviebpxns6v.mp413.35 MB