عکس

پوښتنه یی وکړه ابوبکر غوره دي که علی؟ جواب می ورکړو ابوبکر له علی نه څه چې پخپله د رسول الله نه هم غوره دي. وې ویل هغه څنګه؟ ورته می وویل: پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ۲۳ کاله نبوت وکړو خو ولی خپل ځای ناستي ؤ نه ټاکلو....