داخلی

د حسینی اربعین او څلویښتمی ستر لاریون، او د داعش تره ټل
د حسینی اربعین او څلویښتمی ستر لاریون، او د داعش تره ټل