اهل بیت علیهم السلام د امام خمینی رح له نظره

په دی فایل کښې د اهل بیت ع فضیلت د امام خمینی رح له نظره د قرآن او احادیثو او عقلی دلیلونو په رڼا کښې بیان شوي دا چي اهلبیت ع په انبیاء ع باندې فضیلت لری

په دی فایل کښې د اهل بیت ع فضیلت د امام خمینی رح له نظره  د قرآن او احادیثو  او عقلی دلیلونو په رڼا کښې بیان شوي دا چي اهلبیت ع په انبیاء ع باندې فضیلت لری