د اسلامي انقلاب ایران شعار او موخې (اهداف)

په دی فایل کښې د ایران د اسلامی انقلاب اهداف او شعار بیان شوې دی