د عید مبعث د شپې دعا (وړومبې حصه)

په دی فایل کښې د عید مبعث د شپې دعا په باره کښې بیان شوې دي

6688 په دی فایل کښې د عید مبعث د شپې دعا په باره کښې بیان شوې دي

نښلكچه
دوتنه g7zwd26z6khim3.mp412.62 MB