د عید مبعث د شپې دعا (دویمه حصه)

په دی فایل کښې د عید مبعث د شپې دعا په باره کښې بیان شوې دي

په دی فایل کښې د عید مبعث د شپې دعا په باره کښې بیان شوې دي

نښلكچه
دوتنه crw8euv7nppm7b.mp412.47 MB