د پیغمبر اکرم ص شهادت او دفن

پ دی فایل کښې د پیغمبر اکرم ص شهادت او د رحلت په باره کښې بیان شوې دې او هغه کسانو په باره کښې ذکر شوی دې چې د پاک رسول ص د قبر په واخت موجود وو

پ دی فایل کښې د پیغمبر اکرم ص شهادت او د رحلت په باره کښې بیان شوې دې او هغه کسانو په باره کښې ذکر شوی دې  چې د پاک رسول ص د قبر په واخت موجود  وو