عشره مبشره(دریمه برخه)

په دی فایل کښې د عشره مبشره د حدیث سند ا او دلالت لحاظ نه بررسی شوی دا