سقیفه (دریمه برخه)

په دی فایل کښې د سقیفه لنډه پژندګولی او د هغی اندرونی او بیرونی حالات بیان شوی دی چۍ اهلسنت هغی په باره کښې څه نظر لری
نښلكچه
دوتنه 13455-f-pashto.mp447.87 MB