د صحابیانو ارتداد

په دی فایل کښې پیغمبر اکرم ص د بعد د اصحابو حالات بیان شوي دې چې آیا په خپل ایمان باقی پاتې وو او ک نا ایمان نا ی اړون کړې وو

په دی فایل کښې پیغمبر اکرم ص د بعد د اصحابو حالات بیان شوي دې چې آیا په خپل ایمان باقی پاتې وو او ک نا ایمان نا ی اړون کړې وو

نښلكچه
دوتنه 13467-f-pashto.mp434.68 MB