د عید مبعث د شپې دعا ( دریمه حصه )

په دی فایل کښې د عید مبعث د شپې دعا بیان شوې دی

په دی فایل کښې د عید مبعث د شپې دعا بیان شوې دی

نښلكچه
دوتنه usdvj3pihtwrbq.mp412.38 MB