د مبعث عید (اختر)

په دی فایل کښې د مبعث اختر په باره کښې بیان شوې دي

په دی فایل کښې د مبعث اختر په باره کښې بیان شوې دي

نښلكچه
دوتنه zk8tfwddxzg7pf.mp411.81 MB