عبدالله بن سبا (لومړۍ برخه)

په دی فایل کښې د عبدالله بن سبا ژوند او عقیدي په باره کښې بیان شوې دې