عشره مبشره(دویمه برخه)

په دی فایل کښې د لسو بهشتی کسانو ذکر شوې دې چې عشره مبشره باندې مشهور دی او د عشره مبشره د حدیث سند او دلالت جهت نا بررسی شوی دا

په دی فایل کښې د لسو بهشتی کسانو ذکر شوې دې چې عشره مبشره باندې مشهور دی او د عشره مبشره د حدیث سند او دلالت جهت نا بررسی شوی دا