د لسم په ورځۍ عزاداری او ماتم

په دی فایل کښې د لسم په ورځۍ عزاداری په باره کښۍ وینا شوی دا چي داغه عزاداری تاریخ کا اوګورو نو پته به اولګی چي د لسم ورځې ماتم د نن او د صبا خبره نه دا بلکه د ډیره مخکښۍ داغه عزاداری شروع شوی دا او اوس کۍ هم د لسم ورځي عزاداری کیګی

په دی فایل کښې د لسم په ورځۍ عزاداری په باره کښۍ وینا شوی دا چي داغه عزاداری تاریخ کا اوګورو نو پته به اولګی چي د لسم ورځې ماتم د نن او د صبا خبره نه دا بلکه د ډیره مخکښۍ داغه عزاداری شروع شوی دا او اوس کۍ هم د لسم ورځي عزاداری کیګی

نښلكچه
دوتنه 13456-f-pashto.mp446.1 MB