عبدالله بن سبا (دویمه برخه)

په دی فایل کښې د عبدالله بن سبا ژوند او عقیدي په باره کښې بیان شوې دې
نښلكچه
دوتنه 13396-f-pashto.mp440.36 MB