د محمد بن عبدالوهاب ژوندلیک

په دی فایل کښې د محمد بن عبدالوهاب لنډ ژوندلیک بیان شوې دې او د هغی عقیده په باره کښې هم بیان شوې دې