اسلام

د من مات د حدیث تفسیر اهل سنت له نظره
په دی فایل کښې د پیغمبر مبارک حدیث چې د من مات په نوم مشهور دا د هغی تفسیر د اهلسنتو له نظره بیان شوې دې
په دی فایل کښې تقیه په باره کښې بیان شوې دې