وهابیت ( شجره ملعونه آل یهود )

په دی فایل کښې نبوت وهابیت په باره کښې بیان شوي دي
په دی فایل کښې وهابیت په باره کښې بیان شوي دي
په دی فایل کښې وهابیت په باره کښې بیان شوي دي
 اسلامی عقیده د قرآن په رڼا کښې (څلورمه برخه)
په دی فایل کښې د اسلامی عقیدې د قرآن کریم په رڼا کښې او د مسلمان حقوق بیان شوی دي