اهل سنت

په دی فایل کښې د سقیفه لنډه پژندګولی او د هغی اندرونی او بیرونی حالات بیان شوی دی چۍ اهلسنت هغی په باره کښې څه نظر لری
دی فایل کښې د ابن تیمیه ژوند لیک او عقیدې په باره کښې بیان شوې دې
دی فایل کښې د د معاویه ژندون په باره کښې بیان شوې دې
دی فایل کښې د اصحابو عدالت په باره کښې د قرآن له نظره بیان شوی دی
دی فایل کښې د اصحابو عدالت په باره کښې د قرآن له نظره بیان شوی دی