د اصحابو عدالت (دویمه برخه)

دی فایل کښې د اصحابو عدالت په باره کښې د قرآن له نظره بیان شوی دی
نښلكچه
دوتنه 10265-f-pashto.mp473.5 MB