بصیرت سیاسی اجتماعی

عشره مبشره(دریمه برخه)
په دی فایل کښې د عشره مبشره د حدیث سند ا او دلالت لحاظ نه بررسی شوی دا
عشره مبشره(دویمه  برخه)
په دی فایل کښې د لسو بهشتی کسانو ذکر شوې دې چې عشره مبشره باندې مشهور دی او د عشره مبشره د حدیث سند او دلالت جهت نا بررسی شوی دا
عشره مبشره(لومړۍ برخه)
په دی فایل کښې د لسو بهشتی کسانو ذکر شوې دې چې عشره مبشره باندې مشهور دی
د اسلامي انقلاب ایران شعار او موخې (اهداف)
په دی فایل کښې د ایران د اسلامی انقلاب اهداف او شعار بیان شوې دی
په دی فایل کښې د یووالی اړتیا او ضرورت په باره کښې بیان شوې دې
په دی فایل کښې د یووالی اړتیا او ضرورت په باره کښې بیان شوې دې
دی فایل کښې د ابوهریره صفتونه بیان شوې دې چې هغه ته ابوهریره ولې وایی او سومره حدیثونه ی له پاک رسول ص بیان کړی دی
دی فایل کښې د عایشه ژوند لیک او خصوصیات بیان شوې دې
د دی فایل کښې د صفین د غورځنګ علل او اسبابو په باره کښې بیان شوي دي
د دی فایل کښې د صفین د غورځنګ علل او اسبابو په باره کښې بیان شوي دي
دی فایل کښې د یزیدبن معاویه بن ابی سفیان شخصیت په باره کښې بیان شوي دي چې د یزید حسب او نسب څه دې او د هغی صفات څه دی
اسلام کښي د غورځنګ هدفونه (2)
په دی فایل کښې د غورځنګ اهداف د اسلام له نظره بیان شوي دي
د حضرت هود علیه السلام کیسه
په دی فایل کښې د حضرت هود ع او دهغی د قوم ذکر شوې دې