بصیرت سیاسی اجتماعی

د دی فایل کښې د صفین د غورځنګ علل او اسبابو په باره کښې بیان شوي دي
د دی فایل کښې د صفین د غورځنګ علل او اسبابو په باره کښې بیان شوي دي
دی فایل کښې د یزیدبن معاویه بن ابی سفیان شخصیت په باره کښې بیان شوي دي چې د یزید حسب او نسب څه دې او د هغی صفات څه دی
اسلام کښي د غورځنګ هدفونه (2)
په دی فایل کښې د غورځنګ اهداف د اسلام له نظره بیان شوي دي
د حضرت هود علیه السلام کیسه
په دی فایل کښې د حضرت هود ع او دهغی د قوم ذکر شوې دې