د ابوهریره لنډ ژوند لیک

دی فایل کښې د ابوهریره صفتونه بیان شوې دې چې هغه ته ابوهریره ولې وایی او سومره حدیثونه ی له پاک رسول ص بیان کړی دی

دی فایل کښې د ابوهریره  صفتونه بیان شوې دې چې هغه ته ابوهریره ولې وایی او سومره حدیثونه ی له پاک رسول ص بیان کړی دی

نښلكچه
دوتنه 12953-f-pashto.mp437.14 MB