حدیث

دی فایل کښې د شیعه او د شیعیانو د قرآن او حدیث له نظره بیان شوې دې چې شیعه د پیغمبر اکرم ص زمانې نه موجود وو