اهل بیت ع

په دی فایل کښې پیغمبر اکرم ص له مرګه وروسته ورځو په باره کښې بیان شوې دی
په دی فایل کښې د نهروان جګړې په باره کښې بیان سوي دې چې خوارج د پیغمبر سیرت باندې وو یا امیرالمومنین علی علیه السلام
امام حسین علیه السلام ولې د معاویه په خلاف قیام وونکړو او د یزید په وخت کښې قیام وکړو د دې اسباب او علل.
امام حسین علیه السلام ولې د معاویه په خلاف قیام وونکړو او د یزید په وخت کښې قیام وکړو د دې اسباب او علل.
د امام حسین علیه السلام د پاڅون هدف او مقصد څه وو.
آیا د امام حسین علیه السلام پاڅون صحیح وو؟ آیا د امام حسین علیه السلام قیام نبوی سنت سره مخالفت دې؟
دی فایل کښې د اهل بیت ع عصمت په باره کښې بیان شوې دې
دی فایل کښې د شیعیانو دندې او ذمه دارانې د امام عصرعج په لور بیان شوی دی
12687 دی فایل کښې شفاعت په باره کښې بیان شوي دي چي د قیامت په ورځ به اهلبیت علیهم السلام شفاعت کوی
په دی فایل کښې ُپه قرآن (آیت مودت) کښې د امام حسین علیه السلام عظمت په باره کښې بیان شوې دي
په دی فایل کښې ُپه قرآن (آیت تطهیر) کښې د امام حسین علیه السلام عظمت په باره کښې بیان شوې دي
په دې فایل کښې حضرت زهرا س مناجات بیان شوی دی
په دې فایل کښې حضرت زهرا س مناجات بیان شوی دی
دحضرت زهرا سلام الله علیها مناجات
دحضرت زهرا سلام الله علیها مناجات
 مناجات
حضرت زهرا سلام الله علیها مناجات
دحضرت زهرا سلام الله علیها مناجات (وړومبنې حصه)
په دې فایل کښې حضرت زهرا س مناجات بیان شوی دی
حضرت زهرا سلام الله علیها د معصومین علیهم السلام له نظره
په دې فایل کښې حضرت زهرا سلام الله علیها د معصومین علیهم السلام له نظره په باره کښې بیان شوی دی
حضرت زهرا  سلام الله  علیها د معصومین علیهم السلام له نظره(دویمه حصه)
په دې فایل کښې حضرت زهرا سلام الله علیها د معصومین علیهم السلام له نظره په باره کښې بیان شوی دی
 معصومین علیهم السلام
په دې فایل کښې حضرت زهرا سلام الله علیها د معصومین علیهم السلام له نظره په باره کښې بیان شوی دی
حضرت زهرا سلام الله علیها د حدیث قدسی په رڼا کښې
حضرت زهرا سلام الله علیها د حدیث قدسی په رڼا کښې
حضرت زهرا سلام الله علیها د قرآن او حدیث په رڼا کښې
حضرت زهرا سلام الله علیها د قرآن او حدیث په رڼا کښې

پاڼې