فیلم و مستند

د سوره دهر مباهله آیت او صلوات کې د امام حسین علیه السلام  عظمت
په دی فایل کښې د قرآن کریم د سوره دهر مباهله آیت او د صلوات له نظره د امام حسین علیه السلام عظمت بیان شوې دي.
د ایام  البیض فضیلت
د ایام البیض فضیلت