سایر

په دی فایل کښې د حج فضیلت او آثار او فایدې بیان شوي دي
په دی فایل کښې د حج فضیلت او فلسفه بیان شوي دي