د حج آثار او فایدې ( دریمه حصه)

په دی فایل کښې د حج فضیلت او آثار او فایدې بیان شوي دي

 

 

 

 

نښلكچه
دوتنه 11351-f-pashto.mp448.54 MB