حضرت علی ع

په دی فایل کښې د ابن ابی الحدید مختصر ژوند لیک او د شرح نهج البلاغه خصوصیاتو بیان شوی دۍ او امیرالمومنین علی ع فضایل په دی کتاب کښې بیان شوی دی
د این ابی الحدید شرح نهج البلاغه ته  لنډ نظر(لومړۍ برخه)
په دی فایل کښې د ابن ابی الحدید مختصر ژوند لیک او د شرح نهج البلاغه خصوصیاتو بیان شوی دۍ
په دی فایل کښې د علی علیه السلام د بیعت مسئلې په یاره کښې بیان شوې دي چي آیا پیغمبر اکرم ص د بعد حضرت علی ع له خلفاؤ بیعت کړې وو او که نه؟
په دی فایل کښې د نهروان جګړې په باره کښې بیان سوي دې چې خوارج د پیغمبر سیرت باندې وو یا امیرالمومنین علی علیه السلام
د عیدغدیر اهمیت ، فضیلت او اعمال
په دی فایل کښې د عیدغدیر اهمیت ، فضیلت او اعمال بیان شوې دې
غدیر د پیغمبر اکرم ص له نظره ( دویمه برخه)
په دی فایل کښې غدیر په باره کښې بیان شوې دي
په دی فایل کښې غدیر د آیاتونو په رڼا کښې بیان شوې دې
په دی فایل کښې غدیر د آیاتونو په رڼا کښې بیان شوې دې
غدیر د پیغمبر اکرم ص له نظره ( څلورمه برخه)
په دی فایل کښې غدیر په باره کښې بیان شوې دي
غدیر د پیغمبر اکرم ص له نظره ( دریمه برخه)
په دی فایل کښې غدیر په باره کښې بیان شوې دي
غدیر د پیغمبر اکرم ص له نظره ( وړومبنې برخه)
په دی فایل کښې غدیر په باره کښې بیان شوې دي چې حضرت محمد ص د غدیر په باره کښې څه وینا کړې دا