حضرت علی ع

د عیدغدیر اهمیت ، فضیلت او اعمال
په دی فایل کښې د عیدغدیر اهمیت ، فضیلت او اعمال بیان شوې دې
غدیر د پیغمبر اکرم ص له نظره ( دویمه برخه)
په دی فایل کښې غدیر په باره کښې بیان شوې دي
په دی فایل کښې غدیر د آیاتونو په رڼا کښې بیان شوې دې
په دی فایل کښې غدیر د آیاتونو په رڼا کښې بیان شوې دې
غدیر د پیغمبر اکرم ص له نظره ( څلورمه برخه)
په دی فایل کښې غدیر په باره کښې بیان شوې دي
غدیر د پیغمبر اکرم ص له نظره ( دریمه برخه)
په دی فایل کښې غدیر په باره کښې بیان شوې دي
غدیر د پیغمبر اکرم ص له نظره ( وړومبنې برخه)
په دی فایل کښې غدیر په باره کښې بیان شوې دي چې حضرت محمد ص د غدیر په باره کښې څه وینا کړې دا