غدیر د پیغمبر اکرم ص له نظره ( دویمه برخه)

په دی فایل کښې غدیر په باره کښې بیان شوې دي

9407 په دی فایل کښې غدیر په باره کښې بیان شوې دي