فرق

دی فایل کښې د ابن تیمیه ژوند لیک او عقیدې په باره کښې بیان شوې دې
دی فایل کښې د د معاویه ژندون په باره کښې بیان شوې دې
دی فایل کښې د اصحابو عدالت په باره کښې د قرآن له نظره بیان شوی دی
دی فایل کښې د اصحابو عدالت په باره کښې د قرآن له نظره بیان شوی دی
په دی فایل کښې نبوت وهابیت په باره کښې بیان شوي دي
په دی فایل کښې وهابیت په باره کښې بیان شوي دي
په دی فایل کښې وهابیت په باره کښې بیان شوي دي
 اسلامی عقیده د قرآن په رڼا کښې (څلورمه برخه)
په دی فایل کښې د اسلامی عقیدې د قرآن کریم په رڼا کښې او د مسلمان حقوق بیان شوی دي