شهداء و علماء و اولیاء الهی

دغه فایل کې د حضرت زینب کبری علیها السلام فضائل بیان شوی دی۔