قرآن

د مسلمانانو د قتل حکم د قران او حديث په رڼا کښې
په دي فایل کښې د مسلمانانو په ناحق قتل کولو حکم او سزا بیان شوی دا
دی فایل کښې د قرآن مجید د تحریف په باره کښې بیان شوي دي چي آیا شیعیان د تحریف قایل دی یا نه؟
دی فایل کښې د تقبه تعریف او شرطونه بیان شوی دی
دی فایل کښې د قرآن مجید د اړونه په باره کښې بیان شوې دې او داغه په کښې ثابت شوی دی چې په قرآن کښې د شیعهیانو او د څنه اهل سنتو په نیژدې تحریف نه ده شوې
دی فایل کښې د اصحابو صفتونه او خصوصیات د قرآن کیرم له نظره بیان شوې دې
دی فایل کښې د اهل بیت ع او د قرآن فضیلت بیان شوې دې
د قرآن کریم حقانیت
په دی فایل کښې د قرآن کریم حقانیت په باره کښې بیان شوي دي
د قرآن کریم همیشګی و جاودانګی
په دی فایل کښې د قرآن کریم د تلاوت ثواب په باره کښې بیان شوي دي
قرآن مجېد فضېلت د نهج البلاغه په رڼا کښې
په دې فایل کښې دقرآن مجید فضایل د نهج البلاغه په رڼا کښې بیان شوی دی