شیعیان او د قرآن مجید اړون (تحریف)

دی فایل کښې د قرآن مجید د تحریف په باره کښې بیان شوي دي چي آیا شیعیان د تحریف قایل دی یا نه؟
نښلكچه
دوتنه 12519-f-pashto.mp434.74 MB