تقیه د قرآن کریم او حدیث په رڼا کښې

دی فایل کښې د تقبه تعریف او شرطونه بیان شوی دی
نښلكچه
دوتنه 11152-f-pashto.mp445.89 MB