نبوت (پنځه ویشتمه برخه)

په دی فایل کښې نبوت د شیعیانو له نظره بیان شوي دي
نښلكچه
دوتنه 11455-f-pashto.mp433.82 MB