د امام حسین علیه السلام او د هغه قیام ( قرآن : آیت مودت)

په دی فایل کښې ُپه قرآن (آیت مودت) کښې د امام حسین علیه السلام عظمت په باره کښې بیان شوې دي
نښلكچه
دوتنه 10070-f-pashto.mp461.24 MB