د امام حسین علیه السلام او د هغه قیام ( قرآن : آیت مودت)