د اربعین ورځې زیارت ترجمه او کلی نکات (څلورمه حصه)

په دې فایل کښې د اربعین ورځې زیارتی ترجمه او د هغې کلی نکات بیان شوی دی

په دې فایل کښې د اربعین ورځې زیارتی ترجمه او د هغې کلی نکات بیان شوی دی

نښلكچه
دوتنه dmpjfycsfcc2vb.mp412.79 MB