د اربعین ورځې زیارت ترجمه او کلی نکات (څلورمه حصه)