د معاویه په حکومت کښې د امام حسین علیه السلام قیام نه کولو اسباب

امام حسین علیه السلام ولې د معاویه په خلاف قیام وونکړو او د یزید په وخت کښې قیام وکړو د دې اسباب او علل.
نښلكچه
دوتنه 1277-f-pashto.mp427.14 MB