د اربعین ورځې زیارت ترجمه او کلی نکات (وړومبې حصه)