د امام حسین علیه السلام او د هغه قیام ( قرآن : آیت تطهیر)

په دی فایل کښې ُپه قرآن (آیت تطهیر) کښې د امام حسین علیه السلام عظمت په باره کښې بیان شوې دي
نښلكچه
دوتنه 10069-f-pashto.mp446.9 MB