د اربعین ورځې زیارت ترجمه او کلی نکات (دویمه حصه)

په دې فایل کښې د اربعین ورځې زیارتی ترجمه او د هغې کلی نکات بیان شوی دی

په دې فایل کښې د اربعین ورځې زیارتی ترجمه او د هغې کلی نکات بیان شوی دی

نښلكچه
دوتنه ty8emed7edb46s.mp417.57 MB