امام حسین علیه سلام د معاویه مرګ نا وړاندې په مکې کښې خطبه

په دی فایل کښې د امام حسین علیه سلام هغی خطبې بیان شوې دې چې هغوی د معاویه مرګ نا وړاندې په مکې مکرمې کښې ورکړی 

په دی فایل کښې د امام حسین علیه سلام هغی خطبې بیان شوې دې چې هغوی د معاویه مرګ نا وړاندې په مکې مکرمې کښې ورکړی 

نښلكچه
دوتنه qhaasdxpyybpvn.mp412.93 MB