فیلم

12687 دی فایل کښې شفاعت په باره کښې بیان شوي دي چي د قیامت په ورځ به اهلبیت علیهم السلام شفاعت کوی
دی فایل کښې د قرآن مجید د تحریف په باره کښې بیان شوي دي چي آیا شیعیان د تحریف قایل دی یا نه؟
په دی فایل کښې د حج فضیلت او آثار او فایدې بیان شوي دي
په دی فایل کښې د حج فضیلت او فلسفه بیان شوي دي
دی فایل کښې د تقبه تعریف او شرطونه بیان شوی دی
دی فایل کښې د قرآن مجید د اړونه په باره کښې بیان شوې دې او داغه په کښې ثابت شوی دی چې په قرآن کښې د شیعهیانو او د څنه اهل سنتو په نیژدې تحریف نه ده شوې
دی فایل کښې د اصحابو عدالت په باره کښې د قرآن له نظره بیان شوی دی
دی فایل کښې د اصحابو عدالت په باره کښې د قرآن له نظره بیان شوی دی
په دی فایل کښې ُپه قرآن (آیت مودت) کښې د امام حسین علیه السلام عظمت په باره کښې بیان شوې دي
په دی فایل کښې ُپه قرآن (آیت تطهیر) کښې د امام حسین علیه السلام عظمت په باره کښې بیان شوې دي
په دې فایل کښې حضرت زهرا س مناجات بیان شوی دی
په دې فایل کښې حضرت زهرا س مناجات بیان شوی دی
دحضرت زهرا سلام الله علیها مناجات
دحضرت زهرا سلام الله علیها مناجات
 مناجات
حضرت زهرا سلام الله علیها مناجات
حضرت زهرا سلام الله علیها د معصومین علیهم السلام له نظره
په دې فایل کښې حضرت زهرا سلام الله علیها د معصومین علیهم السلام له نظره په باره کښې بیان شوی دی
حضرت زهرا  سلام الله  علیها د معصومین علیهم السلام له نظره(دویمه حصه)
په دې فایل کښې حضرت زهرا سلام الله علیها د معصومین علیهم السلام له نظره په باره کښې بیان شوی دی
حضرت زهرا سلام الله علیها د قرآن او حدیث په رڼا کښې
حضرت زهرا سلام الله علیها د قرآن او حدیث په رڼا کښې

پاڼې