د اهلبیت علیهم السلام شفاعت ) غوښتنه(

12687 دی فایل کښې شفاعت په باره کښې بیان شوي دي چي د قیامت په ورځ به اهلبیت علیهم السلام شفاعت کوی
نښلكچه
دوتنه 12687-f-pashto.mp458.13 MB